ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายฉันทาพัฒน์ แสนทวีพัฒนะ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายฉันทาพัฒน์ แสนทวีพัฒนะ ได้รับรางวัล
INTERNATIONAL ACHIEVEMENT HONORED YOUTH INTERNATIONAL MODEL PRIZE 2023
รางวัลเยาวชนต้นแบบ ปีที่ 3 ภายใต้โครงการ “คนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม”
จัดโดย YOUTH INTERNATIONAL MODEL ร่วมกับ องค์กรส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมไทย – อาเซียน
และสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม สาขา Outstanding Excellent Youth Performance and Music Award
โดยมี พลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จเป็นองค์ประธานมอบ
ติดต่อเรา