วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นนนทรี
พระประจำโรงเรียน : พระพุทธรัตนวราหะ
สัญลักษณ์ของโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน : สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม


 คติพจน์โรงเรียน :
“จงตรงต่อเวลา”
(Be Punctual)

ปรัชญาโรงเรียน :
“ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)”
(Wisdom is the light of the world)

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (School Vision) :
“โรงเรียนพญาไท เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข”

(Phyathai School is an organizations learning with commitment to develop the students to their full potential in
moving towards international standards and conjunction with the ability to live happlly in the context of Thai society
by adhering to philosophy of Suffieiency Economy.)

 คำขวัญประจำโรงเรียน (School Slogan) :
“ความรู้ดี มีคุณธรรม ก้าวนำทางวิชาการ มาตรฐานระดับสากล”
(Knowledgeble, moral, steps forward academically towards International)

 เอกลักษณ์โรงเรียน (School Uniqueness) :
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”
(Learning are learning)

อัตลักษณ์โรงเรียน (School Identity) :
“ผู้เรียนเป็นผู้รู้จักคิด มีจิตสาธารณะ”
(Critical thinking and public mind)

คุณธรรมอัตลักษณ์ :
“มีวินัยดี มีความรับผิดชอบ รอบคอบจิตอาสา มีความพอเพียง”

ติดต่อเรา