ฝ่ายบริหาร

ดร.พีรานุช ไชยพิเดช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท
โทรศัพท์ : 023545251
อีเมล : peeranud@phyathai.ac.th

นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทรศัพท์ : 023545251
อีเมล : uraiwan@phyathai.ac.th

นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 023545251
อีเมล : thitima@phyathai.ac.th

นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 023545251
อีเมล : sunnynamo@phyathai.ac.th

นางสาวศศิธร เขียวกอ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ : 023545251
อีเมล : skiewkor@phyathai.ac.th

ติดต่อเรา