กิจกรรม PHYATHAI COVER DANCE CONTEST 2023

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในการดำเนิน กิจกรรม PHYATHAI COVER DANCE CONTEST 2023 เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในการนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพญาไท
ติดต่อเรา