ประกาศโรงเรียนพญาไท เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Mini English Program ปีการศึกษา 2566

Click รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ปีการศึกษา 2566

Click รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ติดต่อเรา