เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Road Show ละครรณรงค์หยุดพนัน “ดรีมเรนเจอร์ ผู้พิทักษ์ความฝัน”

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพญาไท เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Road Show ละครรณรงค์หยุดพนัน “ดรีมเรนเจอร์ ผู้พิทักษ์ความฝัน” เพื่อ สร้างคุณลักษณะนิสัยเชิงบวกทางความคิด 3 ข้อ ได้แก่ ความเชื่อมั่น / การตั้งฝัน / การลงมือทำ และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการเงิน และความรอบรู้เรื่องการเงินซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อพฤติกรรมเสี่ยงด้านการพนัน โดยใช้ศิลปะการละครเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งมีการส่งมอบชุดหนังสือนิทานหยุดพนัน เพื่อให้กับทางโรงเรียนได้นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนอีกด้วย โคย “คณะละครรณรงค์ทีมเฉพาะกิจเธียเตอร์” จะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับ “มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ได้อำนวยความสะดวกและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ติดต่อเรา