มอบแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและชำระเงินบำรุงการศึกษา

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพญาไท ดำเนินการมอบแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและชำระเงินบำรุงการศึกษาให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีนางสาวอุไรวรรณ มะเดชา นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม และนางสาวฐิติมา ดวงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูดำเนินงาน ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ติดต่อเรา