วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2564 การเสริมสร้างทักษะอัลกอริทึม ด้วยการสอนใช้คลิปกับการสอนโปรแกรม Zoom ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 ปีการศึกษา 2564

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564
การเสริมสร้างทักษะอัลกอริทึม ด้วยการสอนใช้คลิปกับการสอนโปรแกรม Zoom
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 ปีการศึกษา 2564
นางสาวศรีสมร เพ็ญ ไพบูลย์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ติดต่อเรา