การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (สอบ Phyathai Test) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9-11 มกราคม 2566 โรงเรียนพญาไท ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (การสอบ Phyathai Test) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ได้ให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน ในการสอบฯ มอบหมายให้ นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูดำเนินการวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ติดต่อเรา