ประกาศโรงเรียนพญาไท เรื่อง ผลการประเมินความพร้อมนักเรียนเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม) โครงการ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566

📢 ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566

📢 ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566

ติดต่อเรา