ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 รวมทั้งค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน #สูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ติดต่อเรา