การฝึกอบรมการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนดิจิทัลเทคโนโลยีเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Minecraft Education Edition

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 โรงเรียนพญาไท จัดการฝึกอบรมการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนดิจิทัลเทคโนโลยีเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Minecraft Education Edition ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM โดย อ.ไพสิฐ วิสัตยรักษ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบหมายให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในการดำเนินโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง” โดยมีเป้าหมายที่ ต้องการจะส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมที่รองรับการศึกษาแห่งอนาคตให้กับครูในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างห้องเรียน หรือสร้าง บทเรียนรูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงให้กับผู้เรียนให้พร้อมรับกับโลกแห่งอนาคต ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท มอบหมายให้ นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท และคณะครูเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ติดต่อเรา