รับรางวัล “วิถีพุทธชั้นนำ” รุ่นที่ 14 ประจำปี 2566 งานมาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่ 5 “20 ปี วิถีพุทธ พุทธนวัตกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานมาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่ 5 “20 ปี วิถีพุทธ พุทธนวัตกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาสัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานสงฆ์ และ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีการปาฐกถาวิชาการ การเสวนาจากผู้มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ การแสดงความสามารถของนักเรียนที่เป็นผลผลิตของโครงการการจัดแสดงนิทรรศการสถานศึกษาวิถีพุทธ และพิธีมอบรางวัลเพื่อยกย่องโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่องจนเกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการ โรงเรียนพญาไท เข้ารับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ประจำปี 2566 พร้อมนี้เด็กหญิงชณัญญา มณีวิลัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมแสดงความสามารถในครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา มหาชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทรอำเภอวังน้อย จังหวัดพระครศรีอยุธยา
ติดต่อเรา