กิจกรรม Kick off and The Diary “ย้อนรอยบันทึก สำนึกรักชาติ ประวัติศาสตร์ไทย”

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ในพิธีเปิดเชิงสัญลักษณ์ Kick Off “ย้อนรอยบันทึก สำนึกรักชาติ ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ณ โรงเรียนพญาไท พร้อมด้วย ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ดร.วิภา ตัณฑุลพงษ์ รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. จำนวน 37 โรงเรียน ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กำหนดการจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง สำหรับครูและนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนพญาไท เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปได้ความเรียบร้อย
 
ติดต่อเรา