กิจกรรม Day Trip A จิตอาสา ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน)

วันที่ 4 มกราคม 2566 โรงเรียนพญาไท นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมศึกษาดูงาน ในกิจกรรม Day Trip A จิตอาสา ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และเป็นจิตอาสาเพื่อสังคมและประชาชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดย พ.อ.ธีระพล ศรีฉ่ำ หัวหน้าวิทยากรประจำศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กล่าวต้อนรับและแนะนำการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละฐานการเรียนรู้

 

ติดต่อเรา