กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กำหนดการสอนโรงเรียนพญาไท ภาคเรียนที่ 1/2563

สื่อวีดีโอการจัดการเรียนการสอน

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงศึกษาธิการได้ให้สถานศึกษาในสังกัดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ จากนโยบายของรมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ“โรงเรียนหยุดได้ แต่นักเรียนต้องไม่หยุดการเรียนรู้” โรงเรียนพญาไทจึงจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล โดยนักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล ตามช่องทางต่างๆ นอกจากการเรียนตามตารางสอนที่ออกอากาศ โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแล้ว ทางโรงเรียนพญาไทได้ดำเนินการ
จัดทำสื่อวิดีโอการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2562

ติดต่อเรา