กิจกรรมลอยกระทง เนื่องในวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานพร้อมให้โอวาทเนื่องใน วันลอยกระทง และร่วมกิจกรรมลอยกระทง เนื่องในวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2565 โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน มีกิจกรรมการลอยกระทงและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทงในชั่วโมงเรียนวิชาการงานอาชีพของแต่ละห้อง ในการนี้ นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว และนางแสงอรุณ มโนมัยอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ติดต่อเรา