งานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ภาคกลาง Central English Medium lnstruction Programmes Open House 2022

งานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคกลาง Central English Medium lnstruction Programmes Open House 2022
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูโครงการ MEP ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ Mathematics Project Work
และโครงงานวิทยาศาสตร์ Science Project Work ดังนี้
🔹เด็กหญิงอรวรา ธาราพิตร์ เด็กหญิงประณยา บำรุงพันธุ์ เด็กหญิงภูมรินทร์ คงวุธ
ครูที่ปรึกษา นางสาวบุญสุดา แสงธิ และนางสาวกัญฬ์ฑิมา จิตรมา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ (Mathematics Project Work) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
🔹เด็กชายอนาวินทร์ กสิณาทร ,เด็กชายกรดล ฉายศิริ, เด็กหญิงศศิกัญญ์ หมั่นวงศ์ชัย
ครูที่ปรึกษา ดร.ศศิธร เขียวกอ และนางสาวพิณพิชา เพียรมานะ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project Work) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
งานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคกลาง
Central English Medium Instruction Programmes Open House 2022 วันที่ 10 กันยายน 2565
ติดต่อเรา