งานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ภาคกลาง Central English Medium lnstruction Programmes Open House 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูโครงการ MEP ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ Mathematics Project Work และโครงงานวิทยาศาสตร์ Science Project Work ดังนี้
🔹เด็กหญิงอรวรา ธาราพิตร์ เด็กหญิงประณยา บำรุงพันธุ์ เด็กหญิงภูมรินทร์ คงวุธ
ครูที่ปรึกษา นางสาวบุญสุดา แสงธิ และนางสาวกัญฬ์ฑิมา จิตรมา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ (Mathematics Project Work) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
🔹เด็กชายอนาวินทร์ กสิณาทร ,เด็กชายกรดล ฉายศิริ, เด็กหญิงศศิกัญญ์ หมั่นวงศ์ชัย
ครูที่ปรึกษา ดร.ศศิธร เขียวกอ และนางสาวพิณพิชา เพียรมานะ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project Work) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) งานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคกลาง Central English Medium Instruction Programmes Open House 2022 วันที่ 10 กันยายน 2565
ติดต่อเรา