ขอแสดงความยินดีกับรางวัล OBEC AWARDS โรงเรียนพญาไท ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับทีม Obec Awards โรงเรียนพญาไททุกท่าน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 24 รายการ
📌รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จำนวน 13 รายการ
📌รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง จำนวน 6 รายการ
📌รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง จำนวน 1 รายการ
📌รางวัลเหรียญทอง จำนวน 3 รายการ
📌รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 1 รายการ
1.โรงเรียนพญาไท รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
2.โรงเรียนพญาไท รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ
3.ดร.พีรานุช ไชยพิเดช รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ
4. ดร.ศศิธร เขียวกอ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ
5.นายสุทัศน์ พนุมรัมย์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
6.นางสาวอภิญญา สุขบัว รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ
7.นางสาวทิพจุฑา สุวะพันธ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
8.นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ
9.นางสาวอมรวรรณ เวชกามา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
10.นางสาวอภิญญา สุขบัว รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ
11.นายณัฐพล มะลิทอง รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ
12.นายไพศาล ศุภปฐม รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ
13.นางสาวศรีสมร เพ็ญไพบูลย์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ
14.นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ
15.นางจิรชยา จาระนัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ
16.นางสาวอัจฉรา โพธิ์สุวรรณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
17.นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านบริหารจัดการ
18.นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ
19.นางสาวกุลสิริ สมบูรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
20.นางสาวพรวิรินทร์ เนื่องสม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
21.นางสาวศิวพร พันศร รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ
ติดต่อเรา