📢 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๕
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพญาไท ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น ในวันพุธ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์และกิจกรรมในชั้นเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลสำคัญซึ่งเป็นกวีเอกของโลก โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
📌 แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ครูกลอนสุนทรภู่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ตอบคำถาม ๑๐ ข้อ
ได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านเกณฑ์ ๘๐ % (ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม วันที่ ๒๑-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕)
https://forms.gle/bDPvW14m7dQD155v8

📌 แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ครูกลอนสุนทรภู่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ ตอบคำถาม ๑๕ ข้อ
ได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านเกณฑ์ ๘๐ % (ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม วันที่ ๒๑-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕)
https://forms.gle/g9jgKne5j14bj8pd7

กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียน มีดังนี้
📌ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมการประกวดระบายสีตัวละครในวรรณคดี
https://drive.google.com/file/d/1e-OzOpdY8Cg78P8stnUhO6ZFcsST6HYC/view?usp=sharing

📌ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ เรื่อง บรมครูกลอนสุนทรภู่
https://drive.google.com/file/d/10nWe6CLaB8H0k59anv7EEqsU38jSaZ7z/view?usp=sharing

📌ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรมการประกวดวาดรูปและระบายสี
https://drive.google.com/file/d/1S7GPP8qP_9gE-cMF8QZNWWox3vC_vgSc/view?usp=sharing

📌ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กิจกรรมการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว เรื่องการผจญภัยของสุดสาคร
https://drive.google.com/file/d/1jZIV_C7uViVji88Uetde7xJJZydlZZFl/view?usp=sharing

📌ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กิจกรรมการอ่านทำนองเสนาะ เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
https://drive.google.com/file/d/1Hr8-Ql4Z4j5VzmCkedmPUVidkPxnkTEZ/view?usp=sharing

📌ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กิจกรรมการแต่งกลอนสุภาพ เรื่อง บรมครูกลอนสุนทรภู่
https://drive.google.com/file/d/1CnjRTeUr4oFihrnJzuwughgD9mbwLOiC/view?usp=sharing

📌การศึกษาพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ กิจกรรมการประกวดระบายสีตัวละครในวรรณคดี
https://drive.google.com/file/d/1BGw7LddvIL3TbUfTNqobwBK2AmPrP_Y8/view?usp=sharing

**ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียนแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีจากผลงานท่านสุนทรภู่
ในวันพุธ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ และร่วมกิจกรรมการแข่งขันตามวันและเวลาดังกล่าว
สามารถสอบถามรายละเอียดในการแข่งขันได้ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
**ประกาศผลการแข่งขัน ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
ทางเพจ Facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพญาไท

ติดต่อเรา