??ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนพญาไท
??ได้รับรางวัลชนะเลิศ ??
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจำปี 2564
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ติดต่อเรา