โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School ประจำปี 2565)

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนพญาไท ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีมาก โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา