รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี 2565

โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับ

  • เด็กชายกัณฑ์พสิษฐ์ ภูริโภไคย
  • เด็กหญิงวิรัญชนา พยัคฆพล
  • เด็กชายสุริยนท์ นามชุ่ม
ครูที่ปรึกษา
ดร.ศศิธร เขียวกอ
นางสาวภัทร์พิชซ่า บุญแสง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระบบ Facebook Live จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ติดต่อเรา