รางวัลพระพฤหัสบดี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

โรงเรียนพญาไทได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2565
ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
♦️กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
ดร.พีรานุช ไชยพิเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท
♦️กลุ่มที่ 1 ครูและคณาจารย์
นางสาวอภิญญา สุขบัว ครูโรงเรียนพญาไท
ติดต่อเรา