รางวัลผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีแด่
ดร.ศศิธร เขียวกอ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนพญาไท ได้รับโล่รางวัลผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐาน สสวท.ประจำปี 2565
#ระดับดีมาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
ติดต่อเรา