พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แด่สถานศึกษาและคณะครูของ สพป.กทม

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลรูปแบบการนิเทศภายใน ของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจำปี 2564 รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 รางวัล “ปิยชนน์ คนการศึกษา” รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี พ.ศ. 2565 และรางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล ในการนี้ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เข้ารับมอบโล่รางวัลรูปแบบการนิเทศภายในฯ พร้อมด้วย นางสาวอุไรวรรณ มะเดชานายไพศาล ศุภปฐม โรงเรียนพญาไท เข้ารับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 นางลักขณา กลิ่นเฟือง นางสาวศิวพร พันศร ครู เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร “ปิยชนน์ คนการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564 นางเพ็ญศรี ชัยศรี นางสาวศศิธร เขียวกอ นางลักขณา กลิ่นเฟื่อง นางธนินท์ธร ชูแก้ว นางสาวอัจฉรา โพธิ์สุวรรณ นางจิรชยา จาระนัย และ นางสาวปิยาภัสร ประสงค์ เข้ารับรางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมท่านผู้หญิงละเอียด โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อเรา