คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน (หลักสูตรนานาชาติ) ศึกษาดูงาน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษาจำนวน 3 คน จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศภูฏาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในรายวิชา “การพัฒนาอนามัยโรงเรียน” โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท นางสาวฐิติมาดวงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ ดร.ศศิธร เขียวกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน นำเสนอแนวทางการดำเนินงานระบบกิจกรรมอนามัยโรงเรียนและเยี่ยมชม การดูแลและการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในโรงเรียน พร้อมทั้งให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีอยุธยาโรงเรียนพญาไท
ติดต่อเรา