การสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพญาไท ดำเนินการสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียน นักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรนั้น ในการนี้โรงเรียนพญาไท มีคณะครูและนักเรียนเข้าสอบทั้งนักธรรม ชั้นตรี-โท-เอก โดยมี พระมหาคงธฤต กิตติโสภโณ เลขานุการเจ้าสำนักเรียนจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร อ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง และเปิดสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบ โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ให้การต้อนรับ ในการตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้
ติดต่อเรา