การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวางแผน การสร้างวินัยทางการเงินและการออม ผ่าน link ระบบออนไลน์ Youtube Live

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดให้มีการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวางแผน การสร้างวินัยทางการเงินและการออม ผ่าน link ระบบออนไลน์ Youtube Live : Phyathaischool Channel โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธาน โดยมี ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ วิทยากรพิเศษธนาคารออมสิน เป็นวิทยากรและให้ความรู้ ในการนี้ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท มอบหมายให้ นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไทและคณะทำงานของโรงเรียนพญาไท ดำเนินการกำกับรับผิดชอบดูแลระบบออนไลน์ Youtube Live : PhyathaiSchool Channel พร้อมนี้ คณะครูโรงเรียนพญาไท เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ติดต่อเรา