พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

วันพุธ ที่ 2 พฤจิกายน พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ให้กับข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในการนี้ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ในการนี้ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพญาไท เข้ารับรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จำนวน 11 ราย ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
นางสาวศศิธร เขียวกอ เข้ารับพระราชทาน ชั้นตรา เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) และ ชั้นตรา ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม นางสาว อุไรวรรณ มะเดชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท
และ นางสุคนธ์ ใสสะอาด ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เข้ารับพระราชทาน ชั้นตรา ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
นางจิรชยา จาระไน และนางสาวศิวพร พันศร ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
เข้ารับพระราชทาน ชั้นตรา ทวีติยาภรณ์มงกฎไทย (ท.ม.)
นางสาวนพวรรณ เอี่ยมจันทร์ นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ และนายไพศาล ศุภปฐม ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
เข้ารับพระราชทาน ชั้นตรา ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) นายอาคม สุมทอง พนักงานราชการ เข้ารับพระราชทาน เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
พร้อมนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท คณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนพญาไท
ติดต่อเรา