โครงการท่องไปในโลกกว้างจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันศุกร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 โครงการท่องไปในโลกกว้างจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นการพัฒนาเด็กบนพื้นฐานการเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็ก ณ Sea Life Bangkok Ocean World กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ในการเรียนรู้ เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการความรู้กับทักษะชีวิต
ติดต่อเรา