? ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันอาเซียน ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนพญาไท ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันอาเซียน ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีของสมาชิกอาเซียน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
?คลิปวิดีโอให้ความรู้ของคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เนื่องในวันอาเซียน ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
? E-book บทเรียนออนไลน์วันอาเซียน
? แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาเซียน ตอบคำถาม ๑๐ ข้อ
จะได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านเกณฑ์ ๘๐ %
(ระยะเวลาสำหรับการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)
? ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว
หากมีข้อสงสัยในการเข้าร่วมกิจกรรมใดสามารถสอบถามได้ที่ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ทุกท่าน
? ติดตามกิจกรรมได้ที่เพจ Facebook กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพญาไท
ติดต่อเรา