สำนักงานเขตราชเทวี ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพญาไท ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา บริเวณอาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ เพื่อลดการแพร่พันธุ์และป้องกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ติดต่อเรา