ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดของโรงเรียนพญาไท
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยกิจกรรมดังนี้
📌 E-book บทเรียนออนไลน์วันต่อต้านยาเสพติด
http://online.anyflip.com/gusbs/hzlq/mobile/
📌แบบทดสอบออนไลน์ วันต่อต้านยาเสพติด ตอบคำถาม เมื่อผ่านเกณฑ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตร
https://forms.gle/ec5KTP5wmhqewPan8
📌กิจกรรมประกวดแต่งคำขวัญ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
https://forms.gle/YmePp1CA8VSf5H4Y7

ติดต่อเรา