วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ดำเนินการโครงการปฏิบัติงานภาคสนามทดลองเครื่องมือประเมินระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความตรง ค่าความเที่ยง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือให้มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน ในการนี้ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท มอบหมายให้นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะกรรมการในการทดลองเครื่องมือประเมินในครั้งนี้ พร้อมนี้ นางสาวณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์สพป.กทม. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ณ โรงเรียนพญาไท

ติดต่อเรา