โรงเรียนพญาไทผ่านการพิจารณาการเป็นโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school) ระดับต้น (ปี 2565-2568) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเรา