ขอแสดงความยินดีกับทีมพญาไท #รางวัลOBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10
จำนวน 15 รายการ
📌รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จำนวน 2รายการ
📌รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง จำนวน 11 รายการ
📌รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงินจำนวน 2 รายการ
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
1.โรงเรียนพญาไท
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่
2.ดร.พีรานุช ไชยพิเดช
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
3. นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ
4. นางสาวศิวพร พันศร
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
5. นางสาวศรีสมร เพ็ญไพบูลย์
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ
6. นางสาวอภิญญา สุขบัว
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ
7. นายไพศาล ศุภปฐม
รางวัลรองชนะเลิศหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ
8. นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ
รางวัลรองชนะเลิศหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านบริหารจัดการ
9. นายณัฐพล มะลิทอง
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ
10. นายสุทัศน์ พนุมรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
11. นางสาวอมรวรรณ เวชกามา
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาด้านบริหารจัดการ
12. นางจิรชยา จาระนัย รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ
13. นางสาวปิยาภัสร์ ประสงค์
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
14.นางลักขณา กลิ่นเฟื่อง
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ
15. นางสาวอภิญญา สุขบัว รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ติดต่อเรา