🔹โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดี แด่คุณครู จำนวน 2 ท่าน
ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564
และรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครุฑทองคำ ในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2565
จากท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
📌1. ดร.ศศิธร เขียวกอ
📌2.ครูอภิญญา สุขบัว
ติดต่อเรา