วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 โรงเรียนพญาไทจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มอบวุฒิบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในการนี้ นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้โรงเรียนพญาไทได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดต่อเรา