โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภูมรินทร์ คงวุธ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 3

ติดต่อเรา