โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดี บุคลากรทั้ง 2 ท่าน
1. นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท
รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน ประจำปี 2564 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

2. นายไพศาล ศุภปฐม ครูโรงเรียนพญาไท
รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ประจำปี 2564 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ติดต่อเรา