การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 20 -21 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพญาไทจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
เพื่อเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศแก่ผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร และใช้ขับเคลื่อนองค์กร รวมทั้งใช้เป็นทิศทางในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชัย ชวลิตธาดา เป็นวิทยากรในการอบรม
ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูบุคลากรโรงเรียนพญาไท เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท ในการอบรมครั้งนี้ทางโรงเรียนพญาไทได้ดำเนินการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยใช้วิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

ติดต่อเรา