โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดี
แด่…. คุณครูทั้ง 4 ท่าน
ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
1. คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ
2. ดร.ศศิธร เขียวกอ
3. คุณครูลักขณา กลิ่นเฟื่อง
4. คุณครูชลธิชา ศรีวะสุทธิ์

ติดต่อเรา