โรงเรียนพญาไท ได้รับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
” PYT COACHING MODEL”
ที่ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดต่อเรา