วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท
เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 8 คน พร้อมด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษา และครูพี่เลี้ยง เพื่อแนะนำแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา
โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ติดต่อเรา