วันที่ 28 ตุลาคม 2564 โรงเรียนพญาไท รับการสัมภาษณ์โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของ สสวท. จากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) โดยมี ดร.พิเศษพร วศวงศ์ หัวหน้าศูนย์ศึกษา
การทำธุรกิจในประเทศตลาดใหม่และคณะ พร้อมนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท
พร้อมด้วย ดร.ศศิธร เขียวกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและ ครูพงษ์พิศักดิ์ แร่ทอง หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ให้การสัมภาษณ์และให้ข้อมูลในครั้งนี้


ติดต่อเรา