วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพญาไท รับการกำกับ ติดตาม ประเมินความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวสุธาทิพย์ สุขสุหรัด พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้ากำกับติดตาม ประเมินความพร้อม พร้อมนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนพญาไท ร่วมให้การต้อนรับ ในการนิเทศติดตามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา

ติดต่อเรา