โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดี…แด่..
📌ดร.พีรานุช ไชยพิเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท
📌ดร.ศศิธร เขียวกอ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร พร้อมเข็มกลัดเงิน
“ปิยชนน์ คนการศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564
ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร
(สกสค.กรุงเทพมหานคร)
♦️รางวัลเกียรติบัตร “ปิยชนน์ คนการศึกษา”
ประจำปี พ.ศ.2564
📌นางลักขณา กลิ่นเฟื่อง ครูโรงเรียนพญาไท
📌นางสาวศิวพร พันศร ครูโรงเรียนพญาไท
ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา