โรงเรียนพญาไท ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)

ติดต่อเรา